บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บ้านหายใจได้

04
ต.ค.
2560

 

การบารุงรักษาน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศเพราะไม่ต้องใช้ระบบเครื่องกลใดๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและเวลาในการดูแลรักษา ช่วยเติมอากาศที่ดีจากภายนอกเข้ามาในบ้านซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในบ้านดีขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย สาหรับการสร้างบ้านใหม่สามารถออกแบบให้มีช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทั่วไประบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติจะออกแบบโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้

1. การระบายอากาศที่มีช่องเปิดด้านเดียว (Single-sided ventilation) คือ ห้องที่มีหน้าต่างบนผนังเพียงด้านเดียว การระบายอากาศแบบนี้จะมีอากาศเข้ามาภายในห้องได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก มีช่องให้ลมเข้าแต่ไม่มีช่องให้ลมออกจึงไม่มีความแตกต่างของความดันอากาศ

2. การระบายอากาศแบบลมผ่านอาคาร (Cross ventilation) สามารถทาได้โดยการวางตาแหน่งของหน้าต่างบนผนังห้องอย่างน้อยสองด้านเพื่อให้มีช่องทางให้ลมเข้าและออกได้ และควรออกแบบวางตัวบ้านให้ด้านยาวของบ้านขวางทิศทางลมประจาปี คือทิศตะวันออก เฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อให้ช่องหน้าต่างด้านที่รับลมดึงดูดลมเข้าสู่ตัวบ้านและพัดผ่านทะลุออกช่องหน้าต่างอีกด้านได้ ตัวบ้านควรจะค่อนข้างแคบเพื่อให้อากาศสามารถกระจายได้ทั่วถึง ดังนั้นตาแหน่งและขนาดของช่องหน้าต่างและประตู การจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านไม่ให้ขวางทางลม และการออกแบบวางผังตัวบ้านให้เหมาะสมกับทิศทางของลม จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะช่วยให้การระบายอากาศรูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ

3. การระบายอากาศโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ (Stack ventilation) โดยเมื่ออากาศร้อนขึ้นจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็น จึงลอยตัวสูงขึ้นไปด้านบนทาให้ด้านล่างมีแรงดูดเอาอากาศภายนอกที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่ช่วยสร้างการไหลเวียนของอากาศ กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความสูงระหว่างหน้าต่างที่ใช้รับอากาศภายนอกเข้ามาและหน้าต่างที่ใช้ในการระบายอากาศออกไป โดยอาจจะมีช่องเปิดในหลังคาที่มีความสูงเพื่อให้อากาศร้อนไหลออกไปและหน้าต่างในระดับล่างเป็นช่องทางให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน

www.southernathena.com

 

นวัตกรรมบ้านหายใจได้

บริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้มีการพัฒนานวัตกรรมบ้านคลายร้อน หรือ บ้านหายใจได้ มาอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีสาหรับการเลือกซื้อบ้านหรือสร้างบ้านสักหลังเพื่อความสุขสบายเวลาอยู่อาศัยจริง โดยจะขอยกตัวอย่างจากข้อมูลของบ้านที่ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการ “ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ซึ่งจัดประกวดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดังต่อไปนี้

 

ระบบ Air Plus

ระบบ Air Plus หรือบ้านหายใจได้ของ Land and House เป็นการออกแบบระบบการถ่ายเทอากาศภายในบ้านโดยวิธีการไล่อากาศเก่าและนาเอาอากาศใหม่เข้ามาในบ้าน โดยการทาช่องระบายอากาศกับประตู หน้าต่าง เพื่อรับอากาศใหม่เข้ามา เพื่อส่งไปปล่องของท่อพัดลมดูดอากาศที่ติดตั้งบนเพดานในแต่ละห้องและถ่ายออกไปยังชายคานอกบ้าน ระบบนี้ทางานอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา ระบบสามารถทางานตลอดเวลาโดยในเวลากลางคืนจะดึงเอาพลังงานจากไฟฟ้าบ้าน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเปิดปิดการทางานของระบบผ่านอุปกรณ์ Controller

 

 

 ที่มา : ข้อมูลจากแบบบ้านที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557

 

ระบบ Active AIRflow

Active AIRflowTM System เป็นนวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาของ SCG ระบบนี้จะช่วยเร่งกลไกการระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านให้เร็วขึ้นกว่าปกติด้วยการให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องระบายอากาศติดผนัง และดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วยระบบระบายอากาศฝ้าเพดาน และระบายออกสู่นอกตัวบ้านผ่านระบบระบายความร้อนในโถงหลังคา ด้วยการทางานดังกล่าวแม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวันแต่เมื่อเข้าไปตัวบ้านจะไม่อบอ้าวหรืออับชื้น ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดโปร่ง และวิธีนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้

 

 

ที่มา : ข้อมูลจากแบบบ้านที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559

 

โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.