บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Vol.12 : Dec 2018

04
ม.ค.
2562

 

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคม ตลอดจนสมาชิหทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มาเป็นอย่างดี

 

E - Newsletter Vol.12 : Dec 2018

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.