กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และตอบแบบสอบถามของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย สมาคมฯ จะนำผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ต่อไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ลงทะเบียนร่วมงาน และตอบแบบสอบถามของทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในครั้งนี้


Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.