ribbon


แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย สมาคมฯ จะนำผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ต่อไป


Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.