1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

 

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่ใบสมัครระบุ

 

3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

**หมายเหตุ**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุนทรี เลิศวิไลลักษณ์ (ก้อย)

โทร.0-2570-0153 , 084-918-1710

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สมาชิกประเภทวิสามัญ (ก) ตามข้อบังคับของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


สมาชิกประเภทวิสามัญ (ก)

ได้แก่นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และยังต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) เป็นตัวแทนหรือพนักงานประจำอยู่ในองค์กร
  2. ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทภายใน 3 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน
  3. ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน , โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร
  4. ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 แบบ
  5. มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกวิสามัญ

 

ประเภทของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


  1. สมาชิกสามัญ (บริษัทรับสร้างบ้าน)ต้องมีผลงานก่อสร้างภายใน 4 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท และต้องเป็นสมาชิกวิสามัญ ก อย่างน้อย 1 ปี
  2. สมาชิกวิสามัญ ก (บริษัทรับสร้างบ้าน)ต้องมีผลงานก่อสร้างอย่างน้อย 30 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ย้อนหลัง
  3. สมาชิกวิสามัญ ข (บริษัทผลิต / นำเข้า / จัดจำหน่าย วัสดุก่อสร้างหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม


สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกวิสามัญ ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

สมาชิกวิสามัญ ต้องชำระค่าบำรุงปีละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวม vat

 

 

 

**หมายเหตุ**

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าชำระเฉพาะปีแรกเข้า ส่วนค่าบำรุงรายปีชำระตามรอบที่ครบกำหนด

สมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับบริษัทท่าน เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.